Tunnelveiligheid

Aangespoord door de noodzaak tot meervoudig ruimtegebruik in dichtbevolkte gebieden en de wens tot behoud van de kwaliteit van leefomgeving wordt steeds vaker gekozen voor het ondergronds of overdekt aanleggen van infrastructuur. Van der Worp Infra Consult heeft ruime ervaring met de processen en systemen die nodig zijn om veilig gebruik van dergelijke infrastructuur te waarborgen.

Het veilig gebruik van tunnels vergt een scala aan technische systemen. Deze systemen – in en rondom de tunnel – hebben een complexe interactie met elkaar, waaraan door gebruiker en eigenaar hoge eisen worden gesteld. Dit resulteert in eisen en randvoorwaarden voor de configuratie, prestatie en wijze van beheer van deze tunneltechnische installaties.

Specifiek voor tunnels in het rijkswegennet, heeft Rijkswaterstaat een richtlijn gecreëerd voor de processen, organisatie en techniek. Deze Landelijke Tunnelstandaard (LTS) benoemt een basisuitrustingsniveau voor wegverkeerstunnels, wat ervoor moet zorgen dat een (minimum) veiligheidsniveau wordt behaald.

Tunnelveiligheid, RAMS, systems engineering en ProBO

RAMS-engineering en het werken volgens het V-model van systems engineering zijn essentieel om binnen de LTS gestructureerd en traceerbaar tot een optimaal resultaat te komen. Met deze methoden wordt helder in beeld gebracht hoe technische systemen in een tunnel samenhangen, wat hun functie is en wanneer hun uitval leidt tot onaanvaardbare aantasting van het niveau van veiligheid. ProBO wordt in de LTS gehanteerd als methodiek voor het beheer en onderhoud.

De combinatie van RAMS, systems engineering en ProBO zorgt ervoor dat de juiste keuzes worden gemaakt in ontwerp, inrichting, beheer en onderhoud en organisatie, zodat tegen optimale kosten en aantoonbaar een zo groot mogelijke prestatie wordt gerealiseerd. Van der Worp Infra Consult beschikt over de expertises die hiervoor nodig zijn. We hebben ruime ervaring met betrouwbaarheidsanalyses van tunnelsystemen, het vaststellen van faaldefinities, het optimaliseren van onderhoud en het optimaliseren van het ontwerp op basis van aspecteisen aan (deel-)installaties in tunnels.