ProBO

ProBO staat voor probabilistisch beheer en onderhoud, een beheer- en onderhoudswerkwijze waarmee op een gestructureerde, goed onderbouwde manier het gehele beheer- en onderhoudsproces kan worden ingericht. Met ProBO kan aantoonbaar worden voldaan aan de wettelijke en/of beleidsbepaalde prestatie-eisen. Van der Worp Infra Consult heeft de kennis en ervaring in huis om ProBO in grote infrastructuurprojecten te implementeren en nader uit te werken.

ProBO is gebaseerd op de bredere werkwijze reliability centered maintenance (RCM), maar gaat uit van stringentere processen en toetsingscriteria. ProBO is erop gericht de relatie tussen de prestatie-eisen en het prestatieniveau van objecten transparant en traceerbaar te maken. Vaak is het prestatieniveau is bepaald in termen van RAMS.

Bij ProBO is een risicoanalyse van het systeem sturend voor het onderhoud dat moet worden verricht. Er wordt steeds een cyclisch proces doorlopen, de zogeheten kwaliteitscirkel van Deming, ook bekend als de ‘plan-do-check-act’- of PDCA-cyclus. De resultaten van de risicoanalyse worden vertaald naar concrete onderhoudsacties of systeemaanpassingen (‘plan’). Na het uitvoeren van deze activiteiten (‘do’), wordt de status van het object en de beheer- en onderhoudsprocessen gemonitord (‘check’). De monitoring gebeurt feitelijk onafhankelijk van de uitvoering en afhandeling van activiteiten. Het doel is actualisering van de gegevens die in de risicoanalyse zijn gebruikt. Na de ‘check’-fase volgt namelijk de ‘act’-fase: het actualiseren van de risicoanalyse, waarmee de cirkel rond is. Op deze wijze behoudt de beheerder van het systeem of object aantoonbaar de controle.

Optimalisatie

Om het prestatieniveau aantoonbaar te beheersen tegen optimale kosten, wordt het totale onderhoudspalet niet alleen op de risicoanalyse gebaseerd, maar ook op leveranciersvoorschriften en ‘goed huisvaderschap’ (juridisch principe: doen wat in redelijkheid verwacht kan worden). Daarnaast kan het onderhoud worden geoptimaliseerd met behulp van diverse modellen:

  • LVO-model: levensduur verlengend onderhoud. De levensduur van een object wordt verlengd door identificatie en bewaking van storingvoorspellende grootheden.
  • OPSCHEP-model: ontwikkeling keringen Europoort, project software for the calculation of human error probabilities. Taakanalyses van de mens en zijn rol helpen de invloed van menselijk handelen te kwantificeren. Training, opleiding en werkinstructies maken deze invloed beheersbaar.
  • TOPAAS: task oriented probability analysis of abnormalities for software. Een analyse van het ontwikkelproces van software geeft een kwantitatieve indicatie van de faalkans ervan.

Van der Worp Infra Consult is bedreven in het toepassen van deze modellen en technieken.